Xinudesign

Algemene voorwaarden xinudesign

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden worden verstaan onder:
• Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht verstrekt aan het Xinudesign.
• Xinu: het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de opdracht.
• Opdracht: de door de opdrachtgever verstrekte opdracht tot het verrichten van werkzaamheden
door het xinu. • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Xinu en de opdrachtgever
Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten, diensten, handelingen en
overeenkomsten die worden verstrekt door, of gesloten met Xinu.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen tussen de opdrachtgever en Xinu.
3. Door het ondertekenen van een overeenkomst of offerte, geef je ook aan dat je kennis genomen
hebt van deze algemene voorwaarden en dat je ermee akkoord gaat.
Artikel 3: Offertes
1. Alle aanbiedingen en offertes van Xinu zijn vrijblijvend en gelden slechts als aanbod tot
het sluiten van een overeenkomst. Deze offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij
een andere termijn vermeld wordt in de offerte. Aan de hand van de offerte zal een factuur
opgesteld worden, met indien van toepassing mogelijke extra bestelde werken.
2. Het aanbod kan schriftelijk worden aanvaard of mondeling door de opdrachtgever en dit samen
met de algemene voorwaarden.
3. Een samengestelde prijsopgave geeft geen verplichting aan Xinu tot het verrichten van
enkel een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4. De getekende offerte is alles bepalend en overstijgt eerder afgesproken
mondelinge overeenkomsten.
5. Aanbiedingen, promoties, solden gelden niet voor toekomstige opdrachten.
Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst
1. Xinu zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en daarbij rekening houdend
met de eisen en wensen van de opdrachtgever, zoals deze bij de opdracht / offerte zijn vermeld.
2. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering meer
werkzaamheden nodig zijn dan bij de opdracht zijn vermeld, zal Xinu deze werkzaamheden
in overleg met de opdrachtgever uitvoeren en de opdrachtgever hierover tijdig informeren.
3. Xinu heeft het recht om de uitvoering van de overeenkomst te laten verrichten door derden,
al dan niet in onderaanneming.
4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Xinu aangeeft noodzakelijk te
zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor
het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden overgemaakt aan Xinu.
Zijn deze niet tijdig overgemaakt aan Xinu, dan heeft Xinu het recht de uitvoering
op te schorten en eventuele kosten al gemaakt volgens de gebruikelijke tarieven 75 euro / uur
in rekening te brengen aan de opdrachtgever.
5. Xinu is niet aansprakelijk voor schade van eender welke aard door
fout / onvolledige / onjuiste gegevens verstrekt door de opdrachtgever, tenzij deze
fout / onvolledige / onjuiste gegevens kenbaar hoorde te zijn door Xinu.
6. Xinu zal de werken uitvoeren naar gelang de termijn opgegeven in de offerte.
Is dit in meerdere fasen dan mag Xinu volgende fasen opschorten tot de opdrachtgever
de voorgaande fasen goedgekeurd of betaald heeft. Het is belangrijk dat alle foto’s en teksten
tijdig opgeleverd worden zodat er in de termijn kan gestart worden en deze termijn
gerespecteerd kan worden, indien dit niet het geval is heeft Xinu het recht de opdracht op te
schorten en het totaalbedrag te factureren aan de opdrachtgever. De extra kosten voortvloeiend
door deze vertraging zullen volgens de gebruikelijke tarieven 75 euro / uur in rekening gebracht
worden bij de opdrachtgever.
7. Xinu is niet verplicht om diensten te gebruiken die door de opdrachtgever worden aangeleverd.
Artikel 5: Gebruiksvoorwaarden
1. De opdrachtgever zal de diensten niet gebruiken voor onrechtmatige handelingen, strafbare feiten
of handelingen die in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden of de algemene voorwaarden.
2. De opdrachtgever zal geen handelingen uitvoeren die Xinu of onderaanneming hindert of
nadelig beïnvloedt. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik
van de geleverde diensten.
3. De gehuurde diensten en infrastructuur zullen nooit gebruikt worden voor het opslaan of
verspreiden van illegale software of x-rated content verboden door het Belgische gerecht.
4. De gehuurde diensten en infrastructuur zullen niet gebruikt worden om het verspreiden van
SPAM, virussen of dingen die andere mensen schade kunnen berokkenen.
5. Het verspreiden van auteursrechterlijk beschermd materiaal zonder vooraf verkregen
toestemming van de auteur zal eveneens beschouwd worden als een illegale activiteit, hiervoor
kan Xinu niet aansprakelijk worden gesteld.
Artikel 6: Extra werken en wijzigingen
1. Indien Xinu op verzoek of instemming van de opdrachtgever extra prestaties heeft verricht die
niet in de offerte staan, zullen deze prestaties gefactureerd worden volgens de gebruikelijke tarieven
van Xinu 75 euro / uur. Xinu is niet verplicht te voldoen aan een verzoek om meer te maken dan
overeengekomen is. Xinu zal schriftelijk informeren over de meerprijs van dit verzoek.
2. Na het goedkeuren van de offerte is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan te brengen
aan een goedgekeurd design.
3. Tariefswijziging kan gebeuren bij het verlengen van de opdracht of bij wijziging van de
wet- en regelgeving, hiervoor zal de klant tijdig op de hoogte gesteld worden
(minstens 1 maand voor de verlenging) en kan hij hier ook niet mee akkoord gaan en de
overeenkomst stopzetten. Hij moet hier wel de opzegtermijn voor respecteren en dit ook
tijdig kenbaar maken.
Artikel 7: Betaling en facturen
1. Alle facturen zijn betaalbaar via overschrijving of via bancontact. Betwistingen in betrekking
tot deze facturen dienen schriftelijk of via mail kenbaar gemaakt te worden binnen de 7 dagen
na het verzenden van de factuur en dit per aangetekend schrijven aan Xinu.
2. Een goedgekeurde offerte zal worden opgesplitst in een eenmalige factuur
(website kost, aanpassingsuren,..) en een wederkerende factuur (+plan, licenties van microsoft,..).
De wederkerende factuur zal bij de start van het project betaald moeten worden,
de eenmalige factuur na het project. Bij projecten van meer dan 3500 euro kan Xinu ook een
tussentijdse factuur sturen.
3. Indien de uiterste betaaldatum van de factuur overschreden wordt en er nog geen betaling
heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever aan Xinu een schadevergoeding verschuldigd.
Er wordt een schadevergoeding van 25 euro per aanmaning gerekend.
De eerste aanmaning is gratis, daarna, zal er elke 7 dagen een aanmaning worden verstuurd.
Na 3 aanmaningen zal een incassobedrijf aangesproken worden en zal dit aanzien worden als
nalatigheid. Bij nalatigheid of geen betaling heeft Xinu het recht om verdere activiteiten op te
schorten en alle diensten stop te zetten. De creaties van Xinu kunnen dan ook niet meer
gebruikt worden.
4. De opdrachtgever is pas eigenaar van de broncode, de intellectuele eigendom na betaling van
alle facturen. Xinu, of een onderaaneming blijft wel eigenaar van hosting.
5. Indien de opdrachtgever tekort schiet in de betaling van facturen kan Xinu onmiddellijk de
overeenkomst en toegang tot de diensten beëindigen. Dit wil zeggen: het schrappen van de
domeinnaam, schrappen van de e-mailadressen, stopzetten van hostingdiensten en
het offline halen van de website.
6. Xinu kan niet aansprakelijk gesteld worden voor prijswijzigingen van hostingproviders of derden,
deze worden doorgevoerd zonder kennisgeving van Xinu.
Artikel 8: Aansprakelijkheid
1. Xinu zal er altijd op toezien dat de te verstrekken diensten met zorg worden uitgevoerd. Xinu is niet aansprakelijk voor
fouten in de uitvoering te wijten aan verkeerde gegevens verstrekt door de opdrachtgever.
2. Xinu is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, bedrijfsschade en
gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiend uit of in verband met door ons geleverde of ter beschikking gestelde
producten of diensten, tenzij deze het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Xinu of zijn ondergeschikten.
3. De aansprakelijkheid van Xinu zal altijd beperkt blijven tot het bedrag dat al in rekening is gebracht of nog in rekening te
brengen is aan de opdrachtgever.
4. Wat de aansprakelijkheid betreft van toeleveranciers of pluginleveranciers heeft Xinu geen aansprakelijkheid boven
of anders dan dat de derden bereid zijn te aanvaarden voor hun diensten.
5. Xinu kan niet aansprakelijk gesteld worden voor inhoud / foto’s van de website goedgekeurd of geleverd door de
opdrachtgever. (Auteursrechten, schending van de wetgeving, schadelijke inhoud,..)
6. Indien de opdrachtgever zelf aanpassingen aan de website brengt, de code, server of e-mailinstellingen waardoor de
werking veranderd, is Xinu niet aansprakelijk. Herstellingen en aanpassingen naar de oorspronkelijk inhoud zullen kosten
met zich meebrengen aan de gebruikelijk tarief van 75 euro per uur, waarbij elk gestart uur aangerekend zal worden.
7. Xinu kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van de website.
Php code en plugins veranderen continue van code en krijgen updates, het is perfect mogelijk dat er een functionaliteit
niet werkt en dat Xinu dit niet tijdig ziet. Indien er iets niet werkt stelt de opdrachtgever Xinu op de hoogte en zal deze dit
tijdig binnen de 20 dagen herstellen. Op elke website staan contact gegevens van de opdrachtgever dat de opdrachtgever
zijn klanten kunnen gebruiken in geval van malfunctie van een onderdeel. Stel dat een afsprakensysteem, betaalsysteem,
contactformulier,. niet werkt dan is Xinu hier niet aansprakelijk voor, maar zal het trachten dit zo snel mogelijk te herstellen
8. Xinu is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren met persoonsgegevens van domeinnamen en hosting bij
een hostingprovider of registrar.
9. Xinu is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade niet opgenomen in deze voorwaarden of uitdrukkelijk bepaald.
In ieder geval blijft dit beperkt tot het bedrag van de overeenkomst. De opdrachtgever vrijwaart Xinu voor elke schadeclaim
of vordering van derden, ook na beëindigen van de overeenkomst.
Artikel 9: Andere bepalingen
1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in
strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd
en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige
bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
2. Op onze offertes en aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing.
3. Xinu heeft het recht om een website, geleverde dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen voor onderhoudswerkzaamheden
te doen die noodzakelijk zijn.
4. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Gent.
Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud
1. Xinu behoudt zich het eigendom van de door hem vervaardigde zaken voor totdat opdrachtgever aan al zijn
verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
2. Zolang het eigendomsvoorbehoud van toepassing is, mag opdrachtgever de zaken niet verpanden, verhuren of op
enigerlei wijze aan derden ter beschikking stellen.
3. Door Xinu gemaakte scripts en programma’s blijven eigendom van Xinu.
Artikel 11: Intellectueel eigendomsrecht
1. Xinu behoudt zich het recht voor om producten en/of diensten die onderdeel zijn van de opdracht, in te zetten voor
referentiedoeleinden.
2. Opdrachtgever verkrijgt bij afloop van de opdracht en na volledige betaling daarvan het gebruiksrecht
voor de door Xinu vervaardigde zaken.
3. Xinu mag een logo en of tekst op de onderzijde van de website plaatsen als referentie naar het designbureau Xinu
die de website gemaakt heeft.
4. Xinu zal ook in zijn portfolio verwijzen naar de website of andere commerciële bestanden van de gerealiseerde projecten.
Enkel de openbare gegevens zullen gebruikt worden.
Artikel 12: Privacy
1. Uw persoonsgegevens worden door Xinu slechts gebruikt om het aanmaken van de diensten en daarnaast ook voor de
administratie en in een CRM systeem van onderaanemingen. Deze gegevens zullen niet aan derden ter beschikking
worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
De persoonsgegevens worden wel gedeeld met de registrar.
2. Xinu heeft het recht om jouw website te promoten als een dienst die zij hebben gemaakt.
3. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk.
4. De opdrachtgever is ook akkoord met het privacy document op de website: https://xinudesign.be/privacy-policy/
5. De opdrachtgever is ook akkoord met het cookiebeleid op de website: https://xinudesign.be/cookiebeleid/
6. Alle persoonsgegevens in het beheer van Xinu kunnen verwijderd worden op verzoek van de opdrachtgever.
De persoonsgegevens kunnen niet verwijderd worden tijdens lopende overeenkomsten.
Artikel 13: diensten
1. Bij domeinnamen zal Xinu of een onderaaneming fungeren als persoon die deze zal aankopen voor de opdrachtgever
en beheren. Deze domeinnaam moet jaarlijks betaald worden en kan opgezegd worden minimum een maand voor
de verlenging ervan.
2. De hosting zal ook jaarlijks betaald moeten worden en kan ook opgezegd worden minimum een
maand voor de verlenging ervan.
3. Xinu is niet aansprakelijk voor beschikbaarheid of verlies van data van de diensten gedurende de tijd van
onbeschikbaarheid van de diensten, noch schade ten gevolge van acties van de opdrachtgever of derden.
Elke website wordt voorzien van een firewall en zal een SSL hebben.
4. Volgende browsers worden ondersteund: Google Chrome 5. SEO pagina klaar betekent dat de website geoptimaliseerd
zal zijn qua lay-out, titels zal bevatten die overeenkomen met de beschrijving/doelstellingen van de website en de
website zal keywords. Dit is exclusief het copywriting / SEO optimaliseren van de tekst.
Artikel 14: Onderhoudscontracten / +plannen
1. +plannen worden jaarlijks verlengd en zijn van onbepaalde duur.
2. +plannen houden enkel het updaten van plugins, themes en wordpress in en bevatten niet het wijzigen van de inhoud.
3. +plannen dienen opgezegd te worden ten minste een maand voor de verlenging.
4. Opdrachtgevers zonder onderhoudscontract zijn volledig zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van de website.
5. Xinu is een BV in bijberoep dus is niet 24/24 beschikbaar en de opdrachtgever gaat er mee akkoord dat aanpassingen
niet meteen kunnen uitgevoerd worden en dat het onderhoud en eventuele aanpassingen op de tijdsbepaling van Xinu
zullen worden uitgevoerd.
Artikel 15: Slotbepaling
1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid
van de overige bepalingen.
2. Alle jaarlijkse verlengingen kunnen opgezegd worden door de opdrachtgever of Xinu per aangetekende brief
uiterlijk 1 maand voor de verlengingsdatum.
3. Klachten over de geleverde diensten dienen binnen de 5 werkdagen aangetekend verzonden te worden aan Xinu.
Na deze termijn komt de klacht niet meer in aanmerking en kan het geen schorsing van betaling betekenen.
4. Zowel Xinu als de opdrachtgever aanvaarden elektronische communicatie als bewijsmiddel. (bijvoorbeeld e-mail)
5. Opdrachtgever en Xinu zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige bepaling te treffen,
waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige bepaling in acht worden genomen.