Algemene voorwaarden voor Xinudesign

Bedrijfsgegevens:
Xinu B.V.
BE0681.759.451
Naam van de vestigingseenheid: Xinudesign

Naam: Redant Michaël
Provincieweg 34a
9552 Borsbeke
michael@xinudesign.be


Artikel 1: Definities In deze voorwaarden worden verstaan onder:

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht verstrekt aan Xinudesign.
Xinudesign: het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de opdracht. Zie de bedrijfsgegevens hierboven.
Opdracht: de door de opdrachtgever verstrekte opdracht tot het verrichten van werkzaamheden door Xinudesign.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Xinudesign en de opdrachtgever

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten, diensten, handelingen en overeenkomsten die worden verstrekt door Xinudesign.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen opdrachtgever en Xinudesign.
Door het ondertekenen van een overeenkomst of offerte, geef je ook aan dat je kennis genomen hebt van deze algemene voorwaarden en dat je ermee akkoord gaat.

Artikel 3: Offertes

Alle aanbiedingen en offertes van Xinudesign zijn vrijblijvend en gelden slechts als uitnodiging tot het maken van een aanbod. Deze offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn vermeld wordt in de offerte. Aan de hand van de offerte zal een factuur opgesteld worden op basis van deze offerte en met mogelijke extra bestelde werken.
Een aanbod wordt pas definitief nadat opdrachtgever schriftelijk akkoord heeft gegeven met het aanbod van Xinudesign en de algemene voorwaarden.
Een samengestelde prijsopgave geeft geen verplichting aan Xinudesign tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
De getekende offerte is alles bepalend en overstijgt eerder afgesproken mondelinge overeenkomsten.
Aanbiedingen, promoties, solden gelden niet voor toekomstige opdrachten.

Reiskosten van het Droneshot Pakket inclusief betreft in een straal rond 10km van Borsbeke. Mocht uw opdracht verder zijn €0,25 per kilometer van te voren bekijken we wat de reisafstand is zodat u weet wat de kosten zullen zijn. Let op dat dronevluchten altijd weer afhankelijk zijn. Tevens moet in het luchtruim G ( ongecontroleerd luchtruim) zijn om met een drone te mogen vliegen.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

Xinudesign zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en daarbij rekening houdend met de eisen en wensen van de opdrachtgever, zoals deze bij de opdracht / offerte zijn vermeld.
Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering meer werkzaamheden nodig zijn dan bij de opdracht zijn vermeld, zal Xinudesign deze werkzaamheden in overleg met de opdrachtgever uitvoeren en de opdrachtgever hierover tijdig informeren.
Xinudesign heeft het recht om de uitvoering van de overeenkomst te laten verrichten door derden, al dan niet in onderaanneming.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Xinudesign aangeeft noodzakelijk te zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden overgemaakt aan Xinudesign. Zijn deze niet tijdig overgemaakt aan Xinudesign, dan heeft Xinudesign het recht de uitvoering op te schorten en eventuele kosten al gemaakt volgens de gebruikelijke tarieven 75 euro / uur in rekening te brengen aan de opdrachtgever.
Xinudesign is niet aansprakelijk voor schade van eender welke aard door fout / onvolledige / onjuiste gegevens verstrekt door de opdrachtgever, tenzij deze fout / onvolledige / onjuiste gegevens kenbaar hoorde te zijn door Xinudesign.
Xinudesign zal de werken uitvoeren naar gelang de termijn opgegeven in de offerte. Is dit in meerdere fasen dan mag Xinudesign volgende fasen opschorten tot de opdrachtgever de voorgaande fasen goedgekeurd of betaald heeft. De data moet per fase tijdig opgeleverd worden, indien dit niet het geval is heeft Xinudesign het recht de opdracht op te schorten en het totaalbedrag te factureren aan de opdrachtgever. De extra kosten voortvloeiend door deze vertraging zullen volgens de gebruikelijke tarieven 75 euro / uur in rekening gebracht worden bij de opdrachtgever.
Als Xinudesign voor de opdracht derden inschakelt, waarbij diensten en opdrachten geleverd worden, zullen ook de bepalingen van de algemene voorwaarden van derden gelden.
Xinudesign is niet verplicht om diensten te gebruiken die door de opdrachtgever worden aangeleverd.

Artikel 5: Gebruiksvoorwaarden

De opdrachtgever zal de diensten niet gebruiken voor onrechtmatige handelingen, strafbare feiten of handelingen die in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden of de algemene voorwaarden.
De opdrachtgever zal geen handelingen uitvoeren die Xinudesign of onderaanneming hindert of nadelig beïnvloedt. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de geleverde diensten.
De gehuurde diensten en infrastructuur zullen nooit gebruikt worden voor het opslaan of verspreiden van illegale software of x-rated content verboden door het Belgische gerecht.
De gehuurde diensten en infrastructuur zullen niet gebruikt worden om het verspreiden van SPAM, virussen of dingen die andere mensen schade kunnen berokkenen.
Het verspreiden van auteursrechterlijk beschermd materiaal zonder vooraf verkregen toestemming van de auteur zal eveneens beschouwd worden als een illegale activiteit en hier heeft Xinudesign geen aansprakelijkheid op.

Artikel 6: Extra werken en wijzigingen

Indien Xinudesign op verzoek of instemming van de opdrachtgever extra prestaties heeft verricht die niet in de offerte staan, zullen deze prestaties gefactureerd worden volgens de gebruikelijke tarieven van Xinudesign 75 euro / uur. Xinudesign is niet verplicht te voldoen aan een verzoek om meer te maken dan overeengekomen is. Xinudesign zal schriftelijk informeren over de meerprijs van dit verzoek.
Na het goedkeuren van de offerte is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan te brengen aan een goedgekeurd design.
Tariefswijziging kan gebeuren bij het aanpassen van de website en zijn inhoud, bij het verlengen van de opdracht of bij wijziging van de wet- en regelgeving.

Artikel 7: Betaling en facturen

Alle facturen zijn betaalbaar via overschrijving. Betwistingen in betrekking tot deze facturen dienen schriftelijk of via mail kenbaar gemaakt te worden binnen de 7 dagen na het verzenden van de factuur en dit per aangetekend schrijven aan Xinudesign.
Alle offertes worden opgesplitst naar facturen in een eenmalige factuur en wederkerende facturen. De wederkerende facturen zullen voor het project betaald moeten worden, de eenmalige na het project. Xinudesign mag ook een tussentijdse factuur sturen.
Indien de uiterste betaaldatum van de factuur overschreden wordt en er nog geen betaling heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever aan Xinudesign een schadevergoeding verschuldigd. Er wordt een schadevergoeding van 75 euro per aanmaning. Een aanmaning zal verstuurd worden elke 7 dagen na overschrijden van de betaaldatum. Na 3 aanmaningen zal een incassobedrijf aangesproken worden en zal dit aanzien worden als nalatigheid. Bij nalatigheid of geen betaling heeft Xinudesign het recht om verdere activiteiten op te schorten en alle diensten stop te zetten. De creaties van Xinudesign kunnen dan ook niet meer gebruikt worden.
De opdrachtgever is pas eigenaar van de broncode, de intellectuele eigendom na betaling van alle facturen. Xinudesign blijft wel eigenaar van hosting.
Indien de opdrachtgever tekort schiet in de betaling van facturen kan Xinudesign onmiddellijk de overeenkomst en toegang tot de diensten beëindigen. Dit wil zeggen: het schrappen van de domeinnaam, schrappen van de e-mailadressen, stopzetten van hostingdiensten en het offline halen van de website.
Xinudesign heeft geen aansprakelijkheid voor prijswijzigingen van hostingproviders of derden, deze worden doorgevoerd zonder kennisgeving van Xinudesign.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

Xinudesign zal er altijd toezien dat de te verstrekken diensten met zorg worden uitgevoerd. Xinudesign is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan verkeerde gegevens verstrekt door de opdrachtgever.
Xinudesign is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, bedrijfsschade en gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiend uit of in verband met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij deze het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Xinudesign of zijn ondergeschikten.
De aansprakelijkheid van Xinudesign zal altijd beperkt blijven tot het bedrag dat al in rekening is gebracht of nog in rekening te brengen is aan de opdrachtgever.
Xinudesign kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout van Xinudesign of ondergeschikten behoudens in geval van bedrog. Wat de oorzaak of vorm ook is van de vordering waarbij er aansprakelijkheid wordt ingeroepen, kan Xinudesign niet aansprakelijk gesteld worden voor enige gevolgschade zoals verlies van verwachte winst, daling omzet, verlies van klanten of operationeel verlies ten gevolge van enige fout of nalatendheid van Xinudesign.
Wat de aansprakelijkheid betreft van toeleveranciers of pluginleveranciers heeft Xinudesign geen aansprakelijkheid boven of anders dan dat de derden bereid zijn te aanvaarden voor hun diensten.
Xinudesign kan niet aansprakelijk gesteld worden voor inhoud / foto’s van de website goedgekeurd of geleverd door de opdrachtgever.
Indien de opdrachtgever zelf aanpassingen aan de website brengt, de code, server of e-mailinstellingen waardoor de werking veranderd, is Xinudesign niet aansprakelijk. Herstellingen en aanpassingen naar de oorspronkelijk inhoud zullen kosten met zich meebrengen aan de gebruikelijk tarief van 75 euro per uur, waarbij elk gestart uur aangerekend zal worden.
Xinudesign kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van de website. Php code en plugins veranderen continue van code en krijgen updates, het is perfect mogelijk dat er een functionaliteit niet werkt en dat Xinudesign dit niet tijdig ziet. Indien er iets niet werkt stelt de opdrachtgever Xinudesign op de hoogte en zal deze dit tijdig binnen de 20 dagen herstellen. Op elke website staan contact gegevens van de opdrachtgever dat de opdrachtgever zijn klanten kunnen gebruiken in geval van malfunctie van een onderdeel. Stel dat een afsprakensysteem, betaalsysteem, contactformulier, .. niet werkt dan is Xinudesign hier niet aansprakelijk voor, maar zal het trachten dit zo snel mogelijk te herstellen.
Xinudesign is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren met persoonsgegevens van domeinnamen en hosting bij een hostingprovider of registrar.
Xinudesign is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade niet opgenomen in deze voorwaarden of uitdrukkelijk bepaald. In ieder geval blijft dit beperkt tot het bedrag van de overeenkomst. De opdrachtgever vrijwaart Xinudesign voor elke schadeclaim of vordering van derden, ook na beëindigen van de overeenkomst.

Artikel 9: Andere bepalingen

Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
Op onze offertes en aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing.
Xinudesign kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgave van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 10 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de webpagina: ‘www.Xinudesign.be/algemenevoorwaarden’. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
Xinudesign heeft het recht om een website, geleverde dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen voor onderhoudswerkzaamheden te doen die noodzakelijk zijn.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Gent.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

Xinudesign behoudt zich het eigendom van de door hem vervaardigde zaken voor totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
Zolang het eigendomsvoorbehoud van toepassing is, mag opdrachtgever de zaken niet verpanden, verhuren of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking stellen.
Door Xinudesign gemaakte scripts en programma’s blijven eigendom van Xinudesign.

Artikel 11: Intellectueel eigendomsrecht

Xinudesign behoudt zich het recht voor om producten en/of diensten die onderdeel zijn van de opdracht, in te zetten voor referentiedoeleinden.
Opdrachtgever verkrijgt bij afloop van de opdracht en na volledige betaling daarvan het gebruiksrecht voor de door Xinudesign vervaardigde zaken.
Xinudesign mag een logo en of tekst op de onderzijde van de website plaatsen als referentie naar het designbureau Xinudesign die de website gemaakt heeft.
Xinudesign zal ook in zijn portfolio verwijzen naar de website of andere commerciële bestanden van de gerealiseerde projecten. Enkel de openbare gegevens zullen gebruikt worden.

Artikel 12: Privacy

Uw persoonsgegevens worden door Xinudesign slechts gebruikt om het aanmaken van de diensten en daarnaast ook voor de administratie en het CRM systeem van Xinudesign. Deze gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming. De persoonsgegevens worden wel gedeeld met de registrar.
Xinudesign heeft het recht om jouw website te promoten als een dienst die zij hebben gemaakt.
Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk.
De opdrachtgever is ook akkoord met het privacy document op de website: https://Xinudesign.be/privacy-policy/
De opdrachtgever is ook akkoord met het cookiebeleid op de website: https://Xinudesign.be/cookie-policy
Alle persoonsgegevens in het beheer van Xinudesign kunnen verwijderd worden op verzoek van de opdrachtgever. De persoonsgegevens kunnen niet verwijderd worden tijdens lopende overeenkomsten.

Artikel 13: diensten

Bij domeinnamen zal Xinudesign fungeren als persoon die deze zal aankopen voor de opdrachtgever en beheren. Deze domeinnaam moet jaarlijks betaald worden en kan opgezegd worden minimum een maand voor de verlenging ervan.
De hosting zal ook jaarlijks betaald moeten worden en kan ook opgezegd worden minimum een maand voor de verlenging ervan.
Xinudesign is niet aansprakelijk voor beschikbaarheid of verlies van data van de diensten gedurende de tijd van onbeschikbaarheid van de diensten, noch schade ten gevolge van acties van de opdrachtgever of derden. Elke website wordt voorzien van een firewall en zal een SSL hebben.
Volgende browsers worden ondersteund: Google Chrome
SEO pagina klaar betekent dat de website geoptimaliseerd zal zijn qua lay-out, titels zal bevatten die overeenkomen met de beschrijving/doelstellingen van de website en de website zal keywords. Dit is exclusief het copywriting / SEO optimaliseren van de tekst.

Artikel 14: Onderhoudscontracten / +plannen

+plannen worden jaarlijks verlengd en zijn van onbepaalde duur.
+plannen houden enkel het updaten van plugins, themes en wordpress in en bevatten niet het wijzigen van de inhoud.
+plannen dienen opgezegd te worden ten minste een maand voor de verlenging.
Opdrachtgevers zonder onderhoudscontract zijn volledig zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van de website.
Xinudesign is een 2de luik onder Xinu B.V. dus is niet 24/24 beschikbaar en de opdrachtgever gaat er mee akkoord dat aanpassingen niet meteen kunnen uitgevoerd worden en dat het onderhoud en eventuele aanpassingen op de tijdsbepaling van Xinudesign zullen worden uitgevoerd.

Artikel 15: Slotbepaling

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen.
Alle overeenkomsten zijn van onbepaalde duur en kunnen opgezegd worden door de opdrachtgever of Xinudesign per aangetekende brief uiterlijk 1 maand voor de verlengingsdatum.
Klachten over de geleverde diensten dienen binnen de 5 werkdagen aangetekend verzonden te worden aan Xinudesign. Na deze termijn komt de klacht niet meer in aanmerking en kan het geen schorsing van betaling betekenen.
Zowel Xinudesign als de opdrachtgever aanvaarden elektronische communicatie als bewijsmiddel. (bijvoorbeeld e-mail)
Opdrachtgever en Xinudesign zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige bepaling te treffen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige bepaling in acht worden genomen.